1ος Θεματικός άξονας: Διδακτική και σύγχρονες διδακτικές καταστάσεις

ΘΑ.1.1. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες

ΘΑ.1.2. Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

ΘΑ.1.3. Καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση

ΘΑ.1.4. Εκπαιδευτική έρευνα

ΘΑ.1.5. Φιλοσοφία της εκπαίδευσης

ΘΑ.1.6. Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση και συμβουλευτική στην εκπαίδευση

ΘΑ.1.8. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

ΘΑ.1.9. Καινοτομία στην εκπαίδευση

ΘΑ.1.10. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης

 

2ος Θεματικός άξονας: Διδακτική και ΤΠΕ

ΘΑ.2.1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση

ΘΑ.2.2. Εκπαιδευτικό λογισμικό και αξιολόγησή του

ΘΑ.2.3. Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

ΘΑ.2.4. Διδακτική εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΘΑ.2.5. Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

ΘΑ.2.6. Εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου

ΘΑ.2.7. Εκπαιδευτική αξιοποίηση του Web 2.0

ΘΑ.2.8. Εκπαιδευτική ρομποτική και τεχνολογία.

ΘΑ.2.9. Διδακτικά σενάρια και καλές διδακτικές πρακτικές με τη χρήση ΤΠΕ

ΘΑ.2.10. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

 

3ος Θεματικός άξονας: Γενικά θέματα διδακτικής και ΤΠΕ

ΘΑ.3.1. Εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών

ΘΑ.3.2. Εκπαιδευτική αξιοποίηση των συσκευών κινητής τεχνολογίας

ΘΑ.3.3. Γραμματισμός, εκπαίδευση και ΤΠΕ

ΘΑ.3.4. Ψηφιακή ασφάλεια κατά τη χρήση ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

ΘΑ.3.5. Διά Βίου μάθηση και ΤΠΕ

ΘΑ.3.6. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΘΑ.3.7. Άλλα θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής και ΤΠΕ

 

4ος Θεματικός άξονας: Γενικά επιστημονικά θέματα

ΘΑ.4.1. Θετικές επιστήμες και οι εφαρμογές τους

ΘΑ.4.2. Τεχνολογικές επιστήμες και οι εφαρμογές τους

ΘΑ.4.3. Θεωρητικές επιστήμες και οι εφαρμογές τους