Προδιαγραφές περιλήψεων

Η περίληψη της εργασίας θα αποσταλεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου, σε αρχείο Microsoft Word (αποθηκευμένο σε έκδοση 2003 ή νεότερη). Η περίληψη θα τεθεί σε «τυφλή κρίση» από δύο κριτές και αν παραστεί ανάγκη και από τρίτο κριτή. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για αποδοχή, απόρριψη ή αποδοχή μετά από διορθώσεις.

Η έκταση της περίληψης θα είναι μέχρι δύο σελίδες. Το περιεχόμενο της περίληψης θα πρέπει να έχει συνάφεια με τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου και να έχει επαρκείς ενδείξεις επιστημονικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας, καθώς και να μπορεί να απευθυνθεί σε ένα γενικότερο και επιστημονικά ετερογενές κοινό.

 Η γραμματοσειρά του κυρίως κειμένου θα πρέπει να είναι Times New Roman, 12 στιγμών, το διάστιχο 1,5 γραμμές, το διάστημα πριν-μετά 0 στιγμές και η στοίχιση πλήρης. Η δε διάταξη της σελίδας θα πρέπει να είναι κατακόρυφη με μέγεθος Α4 και περιθώρια κανονικά.

Πριν από την περίληψη θα πρέπει να γράφεται ο τίτλος της προτεινόμενης εργασίας (Times New Roman, 16 στιγμές, έντονη γραφή, διάστιχο 1,5 γραμμές, χωρίς προσθήκη διαστημάτων (χωρίς στιγμές) και στοίχιση κεντρική). Να ακολουθεί μια σειρά κενή και εν συνεχεία το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα του εισηγητή  και η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (Times New Roman, 14 στιγμές, έντονη και πλάγια γραφή, διάστιχο 1,5 γραμμές, διάστημα πριν-μετά 0 στιγμές και στοίχιση κεντρική). Μετά από μια σειρά κενή να ακολουθεί ο θεματικός άξονας και η ταχυδρομική διεύθυνση (Times New Roman, 12 στιγμές, έντονη και πλάγια γραφή, διάστιχο 1,5 γραμμές, διάστημα πριν-μετά 0 στιγμές και στοίχιση κεντρική).

Όλοι οι εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν άρθρο για τα πρακτικά του συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρακτικά θα δοθούν μετά το πέρας του συνεδρίου.

[Word] Προδιαγραφές Περίληψης


Προδιαγραφές άρθρων

Προδιαγραφές-Άρθρων-5ου-Πανελληνίου-Συνεδρίου

[Word] Προδιαγραφές άρθρων

[PDF] Προδιαγραφές άρθρων