Μεταπτυχιακοί & Προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Φυσικής ΔΩΡΕΑΝ
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές με εργασία 20€
Απλή Συμμετοχή 10€
Συμμετοχή με ανακοίνωση 30€
Αποστολή έντυπης βεβαίωσης 15€

Εξόφληση συμμετοχής στο συνέδριο