Μεταπτυχιακοί & Προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Φυσικής ΔΩΡΕΑΝ
Μεταπτυχιακοί φοιτητές με εργασία 20€
Απλή συμμετοχή 10€
Συμμετοχή με ανακοίνωση 30€
Αποστολή έντυπης βεβαίωσης 15€

Εξόφληση συμμετοχής στο συνέδριο