Μεταπτυχιακοί & Προπτυχιακοί Φοιτητές 25€
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές με εργασία 45€
Απλή Συμμετοχή 30€
Συμμετοχή με ανακοίνωση 60€
Αποστολή έντυπης βεβαίωσης 15€

 

Εξόφληση συμμετοχής στο συνέδριο